Vedtægter

Love og vedtægter for Træ & Metal

§ 1. Klubbens navn er Træ & Metal. Stk. 1. Klubben er tilknyttet Polyteknisk Forening og skal opfylde de standardregler, der er vedtaget af PF’s fællesråd.
§ 2. Klubbens formål er at stille de fysiske omgivelser til rådighed for medlemmerne i form af bl.a. maskiner og værktøj til at udføre forskellige former for projekter primært i træ og metal. Klubben er et sted hvor medlemmernes ideer og projekter tager form og bliver skabt, i et godt socialt miljø, hvor man kan hjælpe og lære af hinanden.
§ 3. Medlemsberettigede er personer over 18 år, der er eller har været studerende ved en højere læreanstalt, eller som er ansat ved Polyteknisk forening eller DTU. Stk.1. Personer, der falder uden for disse kategorier, kan ansøge klubbens bestyrelse om medlemskab.
§ 4. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle medlemmer med gyldigt medlemskab har stemme- og taleret ved generalforsamlingen. Stk. 1. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Stk. 2. For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig tilstedeværelse. Stk. 3. PF’s procedureregler benyttes ved generalforsamlingen, hvis andet ikke vedtages.
§ 5. Hvert år i tidsrummet fra den 1. marts til den 1. maj afholdes ordinær generalforsamling, der med angivelse af dagsorden skal indkaldes skriftligt, samt ved opslag, med mindst 14 dages varsel. Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent. 2. Den afgående formands beretning. 3. Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab. 4. Valg af formand. 5. Valg af øvrige bestyrelse. 6. Valg af to revisorer. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og kasserers navn skal fremgå af referatet. Vedtægtsændringer skal være et særligt punkt på dagsordenen. Forslag under pkt. 7 skal være fremsendt til bestyrelsen senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 10%, dog mindst 7 af medlemmerne, er tilstede. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen, inden 14 dage efter afholdelsen af ordinær generalforsamling, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med uforandret dagsorden. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Stk. 3. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling må ikke afholdes uden for DTU-undervisningens 13-ugers periode.
§ 7. Bestyrelsen består af formanden, kassereren og derudover mindst 2 og højst 6 andre medlemmer. Stk. 1. Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, såfremt halvdelen af bestyrelsen er til stede. For at bestyrelsesmøder er gældende, skal der indkaldes med mindst 5 dages varsel.
§ 8. Stk. 1. Formanden tegner klubben udadtil og er ansvarlig i forhold til Polyteknisk Forening. Formanden vælges separat på generalforsamlingen og skal have været medlem af klubben i mindst 1 år. Formanden skal så vidt muligt være en studerende ved DTU. Herved forstås, at studerende har fortrinsret til formandsposten således, at såfremt der måtte opstille studerende til et formandsvalg, skal en af de studerende vælges som formand. Stk. 2. Skulle der opstå et akut problem i forbindelse med klubben, dens medlemmer eller andet relateret til klubben, kan formanden tage en midlertidig beslutning ved samtidig indkaldelse til bestyrelsesmøde, hvor problemet skal afklares.
§ 9. Kassereren skal have været medlem af klubben i mindst 1 år. Stk. 1. Medlemsåret er fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Stk. 3. Klubbens regnskab og medlemsliste føres af kassereren og formanden. Stk. 4. Kassereren opkræver og modtager kontingentindtægter og andre fælles indtægter, afholder heraf foreningens fælles udgifter og udbetaler efter skriftlig godkendelse fra formanden acontobeløb. Stk. 5. Kassereren drager omsorg for, at klubbens midler anbringes og opbevares på ansvarlig vis. Stk. 6. Kassereren udarbejder, foreningens regnskab, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.
§ 10. Navneliste over bestyrelsen skal være opslået i klublokalet med angivelse af ansvarsområder.
§ 11. Klubbens regnskab, årsberetning med redegørelse af aktivitetsniveau, medlemsliste og referat(er) fra generalforsamlinger skal hvert år fremsendes til S-Husformanden senest den 31.maj, som videregiver disse i S- Husledelsen.
§ 12. Referater af klubbens ordinære og eventuelt ekstraordinære generalforsamling(er) skal fremsendes til S- husledelsen.
§ 13. Stk. 1 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer fra klubben, såfremt vedtægter, ordensreglementet eller de i klubben givne sikkerhedsregler overtrædes. Stk. 2 Et medlem i kontingentrestance ud over en måned ekskluderes automatisk af bestyrelsen. Den, der slettes på gæld alene, må for igen at blive medlem betale sin gæld. Stk. 3 Et ekskluderet medlem kan ved førstkommende generalforsamling anke bestyrelsens beslutning. Stk. 4 Karantæne fra S-huset, udstedt af S-husledelsen, medfører, at medlemmet suspenderes fra klubben i henhold til beslutningen taget af S-hus-ledelsen. § 14. &Aelig;ndringer af vedtægter kræver 2/3 af de ved generalforsamlingen fremmødte stemmer, samt S-Husledelsens bestyrelses godkendelse. Ordensregler kan klubbens bestyrelse fastsætte uden at indkalde til generalforsamling. Disse regler må ikke være i modstrid med vedtægterne.
§ 15. Kun klubbens formand og kasserer er bemyndiget til at administrere klubbens økonomi i den daglige drift. Overdrages bemyndigelsen til andre, er de stadig ansvarlige.
§ 16. S-huset’s regler skal følges af alle klubmedlemmer.
§ 17. Klubben må ikke være basis for drift af forretning.
§ 18. Klubmedlemmerne har pligt til at kende vedtægter og ordensreglementet for klubben.
§ 19. Adgangskortet der bruges til adgang til klubbens lokaler, er strengt personligt og må ikke udlånes til andre. I tilfælde af adgangskortet bortkomst skal dette meddeles til Træ og Metals bestyrelse.
§ 20. Ved arbejde i Træ og Metal må gæster, det vil sige ikke-medlemmer, ikke deltage aktivt i arbejdet.
§ 21. Ved klubbens ophør overdrages materialer og inventar til PF, såfremt det er betalt af Polyteknisk Forening. Klubbens formand er ansvarlig for det af PF overdragne materiel, samt for en eventuel tilbagelevering. Vedtaget på generalforsamling: 2 april 2013